Om nokon døyr…

Det mest alvorlege og triste som skjer oss i livet er når me mister ein som står oss nær. Vi ønskjer å være til hjelp for dei næraste i tida etter at ein nær slektning eller ven har gått bort.

I Nummedal Gravferdsbyrå as har me som mål at dei pårørande opplever at deiras behov vert ivareteke i samsvar med avtale og på ein medmenneskjeleg og respektfull måte.
Me er alltid tilgjengelege, og kan når som helst på døgeret kontaktast på telefon.

Me nemner ting som: henting ved dødsfall, svøyping og nedlegging i kiste, båreandakt, dødsmelding og andre offentlege papir, gjere avtale med kyrkjekontor og prest, dødsannonse,
pynting i kyrkje og levering av blomster, trykking av gravsanger, minnestund og catering, me leverer og set opp gravstein. 
(Sjå vårt utval av gravstein). Godt utval av kiste. (Sjå vårt utvalg av kister).

Det er opp til Dykk sjølve i kva grad de ønskjer å delta i førebuinga til gravferda.